Časté dotazy

Časté dotazy

Jak postupovat při úmrtí

Při úmrtí v bytě zavolejte zdravotnickou záchrannou službu, č. tel. 155, nebo příslušného obvodního lékaře. Přivolaný lékař provede ohledání zemřelého. Na místě vystaví list o prohlídce zemřelého, který ponechá u pozůstalých. Tento doklad zmocňuje pracovníky pohřební služby k převozu.

Převoz zesnulého objednejte telefonicky na bezplatné lince 800 321 136, pracovníci naší pohřební služby pak převoz zesnulého provedou na základě Vaší objednávky. Pro převoz zesnulého jsme Vám k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Při úmrtí v nemocnici nebo domově seniorů se dostavte do jedné z našich kanceláří (Praha 7 – Letná, Praha 9 – Dolní Počernice, Praha 10 – Štěrboholy). S sebou vezměte doklady potřebné pro vyřízení pohřbu (v sekci doklady). Šaty pro zesnulého nenoste do nemocnice, ale doneste je do naší kanceláře.

Pokud zesnulého odvezla jiná než Vámi vybraná pohřební služba, nejste v žádném případě povinni u ní sjednat pohřeb. Nezapomeňte, že volba pohřebního ústavu záleží vždy výhradně na Vašem rozhodnutí.

Doklady k pohřbu

 1. Občanský průkaz zesnulé osoby (je-li k dispozici)

 2. Občanský průkaz objednavatele pohřbu

Pro sjednání pohřbu není potřeba potvrzení o úmrtí.

Úřední náležitosti

Urna se zpopelněnými ostatky je připravena k vyzvednutí za 3 týdny ode dne konání obřadu v kanceláři pohřební služby v úřední době

Úmrtní list vydává matrika městského úřadu (obecního) podle místa úmrtí. Úmrtní list může být vydán manželce, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům, sourozencům nebo zplnomocněným zástupcům. Zájemci o vydání úmrtního listu by měli doložit právní zájem příslušnými dokumenty (rodný list, oddací list, občanský průkaz). Obvykle se úmrtní list vydává objednateli pohřbu.

Matrika zasílá úmrtní list poštou, doporučeným dopisem na adresu objednatele pohřbu do jednoho měsíce od konání pohřbu.

Občanský průkaz zemřelého se odevzdává pohřební službě při sjednání pohřbu. Po uskutečnění pohřbu bude odevzdán spolu s listem o prohlídce zemřelého na matriku podle místa úmrtí. Na základě těchto dokladů vystaví tato matrika úmrtní list.

Rodný list a oddací list zemřelého se dříve odevzdával spolu s občanským průkazem pohřební službě pro účely ověření údajů a vystavení úmrtního listu, nyní ale již není potřeba tyto dokumenty odevzdávat.

Kartu zdravotního pojištění zemřelého je potřeba odevzdat na kterékoliv pobočce příslušné zdravotní pojišťovny.

Manžel/manželka zemřelého by měla zažádat o vydání nového občanského průkazu s opraveným zápisem stavu. Nový občanský průkaz Vám vydá oddělení osobních dokladů na úřadu městské části v místě trvalého bydliště. K žádosti o nový OP potřebujete přiložit tyto dokumenty:

 1. Stávající občanský průkaz
 2. Úmrtní list (originál)
 3. Jednu fotogtafii

Důchod

Je potřeba nahlásit ukončení pobírání důchodu zemřelého na ČSSZ, Praha 5, Křížová 25, nejlépe písemně. Toto oznámení lze spojit s žádostí o vdovský / vdovecký důchod.

Je potřeba nahlásit ukončení pobírání důchodu zemřelého na ČSSZ, Praha 5, Křížová 25, nejlépe písemně. Toto oznámení lze spojit s žádostí o vdovský / vdovecký důchod.

Pokud máte nárok na vdovský, vdovecký či sirotčí důchod po úmrtí příbuzného, je potřeba uplatnit tento nárok podáním žádosti u Správy sociálního zabezpečení v místě svého trvalého bydliště.

K žádosti o vdovský a vdovecký důchod je potřeba přiložit tyto doklady:

 1. Občanský průkaz pozůstalého vdovce / vdovy

 2. Oddací list (originál)

 3. Úmrtní list manžela / manželky (originál)

 4. Poslední výměr důchodu manžela / manželky

 5. Poslední výměr důchodu pozůstalého vdovce / vdovy

 6. Vdovci / vdovy po zaměstnancích uplatňují nárok na důchod u zaměstnavatele zemřelého

K žádosti o sirotčí důchod je potřeba přiložit:

 1. Občanský průkaz žadatele

 2. Rodný list dítěte (originál)

 3. Potvrzení o studiu, nebo učebním poměru dítěte

 4. Úmrtní list (originál)

Pohřebné

Nárok na státní příspěvek na pohřeb – pohřebné má ze zákona osoba, která vypravila pohřeb:

 1. Dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem

 2. Osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte, jestliže dítě, nebo osoba měly trvalý pobyt na území České republiky

Poznámka: Splňuje-li podmínky nároku na pohřebné více osob, náleží tato dávka jen jednou, a to osobě, která uplatní nárok na dávku jako první. Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení podle zvláštního právního předpisu 48a zákona č. 256/2001 Sb.

Pohřebné vyplácí systém státní sociální podpory. Pokud splňujete výše uvedené podmínky, podejte si písemnou žádost o pohřebné na kontaktních místech státní a sociální podpory, a to dle místa trvalého bydliště objednavatele pohřbu. K žádosti doložte úmrtní list spolu s originálem faktury a pokladní stvrzenkou, které jste obdrželi při sjednání pohřbu.

Práce

Jako zaměstnanec máte zákonný nárok na dva dny placeného volna a další placený den na pohřeb v případě úmrtí manžela, druha nebo dítěte. V případě úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána a tchýně, švagra a švagrové, snachy a zetě mají zaměstnanci nárok na jeden placený den volna. Pokud pohřeb zařizujete máte nárok na jeden den volna navíc. U vzdálenějších příbuzných platí totéž, je však podmínkou, aby v době úmrtí s Vámi žili v jedné domácnosti.

Pozůstalost

Pozůstalost (dědické řízení) vyřizuje příslušný notář, který sám vyzve k jednání objednavatele pohřbu, k tomu budete potřebovat fakturu, doklad o zaplacení, úmrtní list zemřelého a svůj občanský průkaz.

Platba

Pohřeb lze hradit:

 1. Hotově v našich kancelářích
 2. Převodem na účet 107-2893850297/0100

Spotřebitelské spory

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů probíhá prostřednictvím České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ZDE

Jiné dotazy

Pokud máte jakékoliv jiné dotazy, volejte naši bezplatnou informační linku, rádi Vám pomůžeme.

Státní svátek 8.5.

máme

OTEVŘENO

Naše Pohřební služba je pro Vás k dispozici NON-STOP i během všech státních svátků. Volejte kdykoliv.

Máte-li zájem o pohřeb bez obřadu, můžete využit online formulář, nebo naši bezplatnou NON-STOP linku.

Podle vládních opatření platí omezení na smuteční obřady, kde může být maximálně 30 smutečních hostů.

Máte-li zájem o pohřeb bez obřadu, můžete využit online formulář, nebo naši bezplatnou NON-STOP linku.

Naše pobočky pro Vás zůstávají i nadále otevřené. Je možná přítomnost pouze 2 osob na pobočce. Žádáme klienty o dodržování vládních opatření a použití respirátoru při návštěvě.