Pohřební služba Praha - Atropos

Rady pro pozůstalé

Průběh smutečního obřadu

Jako objednavatel pohřbu se dostavte do obřadní síně - čekárny pro pozůstalé 30 minut před začátkem pohřbu. S pracovníkem obřadní síně si domluvíte průběh pohřbu a výběr smutečních skladeb. S řečníkem, byl-li objednán, se domluvíte na proslovu. Doporučujeme též zkontrolovat správnost jména a titulu uvedeného na tabulce v obřadní síni. Identifikace zesnulého je možná 30 minut před začátkem obřadu při splnění hygienických podmínek.

Jako smuteční hosté se dostavte 5 minut před začátkem smutečního obřadu před vchod do obřadní síně. Květiny vybalte ještě před vstupem do obřadní síně. Při obřadu nemluvte a vypněte mobilní telefon. Při uzavírání opony nebo zajíždění rakve na katafalku je vhodné ve stoje vzdát čest zesnulému. Po ukončení smutečního obřadu je vhodné rodině zesnulého vyjádřit účast kondolencí.

Nárok na pracovní volno

Jako zaměstnanec máte zákonný nárok na dva dny placeného volna a další placený den na pohřeb v případě úmrtí manžela, druha nebo dítěte. V případě úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána a tchýně, švagra a švagrové, snachy a zetě mají zaměstnanci nárok na jeden placený den volna. Pokud pohřeb zařizujete máte nárok na jeden den volna navíc. U vzdálenějších příbuzných platí totéž, je však podmínkou, aby v době úmrtí s Vámi žili v jedné domácnosti.

Pohřebné - státní příspěvek na pohřeb

Nárok na státní příspěvek na pohřeb - pohřebné má ze zákona osoba, která vypravila pohřeb:

 • dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, nebo
 • osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte, jestliže dítě nebo osoba měly trvalý pobyt na území České republiky

Poznámka: Splňuje-li podmínky nároku na pohřebné více osob, náleží tato dávka jen jednou, a to osobě, která uplatní nárok na dávku jako první. Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení podle zvláštního právního předpisu 48a zákona č. 256/2001 Sb.

Pohřebné vyplácí systém státní sociální podpory. Pokud splňujete výše uvedené podmínky, podejte si písemnou žádost o pohřebné na kontaktních místech státní a sociální podpory, a to dle místa trvalého bydliště objednavatele pohřbu. K žádosti doložte úmrtní list spolu s originálem faktury a pokladní stvrzenkou, které jste obdrželi při sjednání pohřbu.

Vydání urny

Urna se zpopelněnými ostatky je připravena k vyzvednutí za 3 týdny ode dne konání obřadu v kanceláři pohřební služby v úřední době.

Občanský průkaz zemřelého

Občanský průkaz zemřelého se odevzdává pohřební službě při sjednání pohřbu. Po uskutečnění pohřbu bude odevzdán spolu s listem o prohlídce zemřelého na matriku podle místa úmrtí. Na základě těchto dokladů vystaví tato matrika úmrtní list.

Rodný list a oddací list zemřelého

Rodný list a oddací list zemřelého se dříve odevzdával spolu s občanským průkazem pohřební službě pro účely ověření údají a vystavení úmrtního listu, nyní ale již není potřeba tyto dokumenty odevzdávat.

Úmrtní list

Úmrtní list vydává matrika městského úřadu (obecního) podle místa úmrtí. Úmrtní list může být vydán manželce, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům, sourozencům nebo zplnomocněným zástupcům. Zájemci o vydání úmrtního listu by měli doložit právní zájem příslušnými dokumenty (rodný list, oddací list, občanský průkaz). Obvykle se úmrtní list vydává objednateli pohřbu.

Matrika zasílá úmrtní list poštou, doporučeným dopisem na adresu objednatele pohřbu do jednoho měsíce od konání pohřbu.

Zdravotní karta zemřelého

Kartu zdravotního pojištění zemřelého je potřeba odevzdat na kterékoliv pobočce příslušné zdravotní pojišťovny.

Důchod zemřelého

Je potřeba nahlásit ukončení pobírání důchodu zemřelého na ČSSZ, Praha 5, Křížová 25, nejlépe písemně. Toto oznámení lze spojit s žádostí o vdovský / vdovecký důchod.

Pozůstalostní řízení - dědické řízení

Pozůstalostní řízení provádí Obvodní (okresní) soud v místě bydliště zemřelého prostřednictvím přiděleného notáře, který dědice písemně vyzve k řízení o dědictví.

Vdovské, vdovecké a sirotčí důchody

Pokud máte nárok na vdovský, vdovecký či sirotčí důchod po úmrtí příbuzného, je pořeba uplatnit tento nárok podáním žádosti u Správy sociálního zabezpečení v místě svého trvalého bydliště.

K žádosti o vdovský a vdovecký důchod je potřeba přiložit tyto doklady:

 • občanský průkaz pozůstalého vdovce/vdovy
 • oddací list (originál)
 • úmrtní list manžela/manželky (originál)
 • poslední výměr důchodu manžela/manželky
 • poslední výměr důchodu pozůstalého vdovce/vdovy
 • vdovy/vdovci po zaměstnancích uplatňují nárok na důchod u zaměstnavatele zemřelého

K žádosti o sirotčí důchod je potřeba přiložit:

 • občanský průkaz žadatele
 • rodný list dítěte (originál)
 • potvrzení o studiu nebo učebním poměru dítěte
 • úmrtní list (originál)

Přepis změny stavu v občanském průkazu

Manžel/manželka zemřelého by měla zažádat o vydání nového občanského průkazu s opraveným zápisem stavu. Nová občanský průkaz Vám vydá oddělení osobních dokladů na úřadu městské části v místě trvalého bydliště. K žádosti o nový OP potřebujete přiložit tyto dokumenty:

 • stávající občanský průkaz
 • úmrtní list (originál)
 • jednu fotografii

Pro jakékoliv dotazy volejte naši bezplatnou informační linku 800 321 136.

Volejte   zdarma   nonstop

800 321 136

pro jakékoliv dotazy ohledně postupu při úmrtí v rodině a sjednání pohřbu